Výcvik

Výcvik naší organizace se zaměřuje převážně na sportovní kynologii.  V průběhu roku pořádáme zkoušky z výkonu dle různých zkušebních řádů.

Každý rok na podzim pořádáme závod „Davidův memoriál“ na počest našeho dlouholetého člena Ladislava Davida.

Zkušební řády:

Národní zkušební řád (NZŘ)

Mezinárodní zkušební řád (IPO)

Zkušební řád klubu německého ovčáka (SchH)

KJ Brno (ZOP, ZPU1, ZPU2)

 TART

 

Výcvikové dny:

STŘEDA     16:00 – 19:00 hod.
ČTVRTEK    16:00 – 19:00 hod.
SOBOTA    10:00 – 12:00 hod
NEDĚLE     09:00 – 16:00 hod.

OBRANY – figurant Martin JAROŠ

úterý od 16 hod.

sobota od 15 hod.

 

Výcvikový řád ZKO Praha 10 – Hostivař:

1) Nemocným psům a háravým fenám je vstup zakázán.Každý pes musí mít platné očkování (ne starší jednoho roku) proti vzteklině, psince a parvoviroze – na požádání je majitel psa povinen předložit funkcionářům klubu očkovací průkaz psa ke kontrole
2) Agresivní psi musí být opatřeni náhubkem a upoutáni na vodítku. Volné pobíhání psů po cvičební ploše není povoleno.Psy je nutno odkládat pouze na určených místech.
3) Na cvičební plochu mají  přístup pouze členové ZKO, hosté a osoby, kterým toto povolí přítomný člen výboru, výcvikář nebo instruktor.
4) Přítomní členové i hosté jsou povinni dbát pokynů instruktorů a členů výboru. Nevhodné chování a hrubé zacházení se psem bude mít za následek vyloučení z výcviku a  vykázání z prostor klubu.
5) Vykoná-li pes potřebu v objektu ZKO, psovod je povinen ji okamžitě odklidit
6) psovod ručí za veškeré škody psem způsobené a je povinen je odstranit nebo nahradit.
7) Každý člen ZKO je povinen udržovat v objektu ZKO pořádek a nepoškozovat majetek ZKO – způsobená škoda mu bude předepsána k náhradě.
8)  Při odchodu z klubovny odpovídá za uzamčení objektu poslední přítomný člen výboru nebo výcvikář.
9) Stížnosti a připomínky mohou členové písemně podat přítomnému výcvikáři, členovi výboru klubu nebo RK. Výbor klubu je povinen do 30 dnů od přijetí stížnosti informovat člena o svém stanovisku a event. přijatých opatřeních